Admitere master

Concursul de admitere în învățământul universitar de masterat în anul universitar 2023 – 2024 se organizează în trei sesiuni:

sesiunea de admitere anticipată, sesiunea din iulie 2023 și sesiunea din septembrie 2023

Pentru înscrierea la concursul de admitere în învățământul universitar de masterat în sesiunea de admitere anticipată, candidații depun online pe site-ul de admitere al UPB dosarul de înscriere, care trebuie să conțină următoarele documente:

a) fișa de înscriere tip, conform Anexei 2, în care vor menționa, sub semnătură electronică sau scanată și răspundere proprie, toate datele solicitate de formularul respectiv;
b) certificatul de naștere;
c) certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
d) situația școlară a anilor de licență anteriori anului curent în care se află sau foaia matricolă/suplimentul la diplomă în cazul în care au absolvit un program de licență într-un an anterior:
e) buletin/carte de identitate/pașaport;
f) dovada de plată a taxei de înscriere la admitere anticipată (contul în care se face plata va fi afișat pe site-ul de admitere al UPB);
g) declarație pe propria răspundere (inclusă in Anexa 2) prin care candidatul declară că nu a mai beneficiat anterior de un loc bugetat la studii universitare de masterat dacă candidează pe un loc fără taxă;
h) pentru candidații care se înscriu la concurs pentru admiterea la programele cu predare în limbă străină competența lingvistică pentru limba de studiu se poate dovedi printr-un certificat de competență lingvistică sau prin evaluarea de către comisia de admitere a programului de masterat cu predare în limbă străină;
i) pentru candidații străini care se înscriu la concurs pentru admiterea la programele cu predare în limba română este necesară dovada de competență lingvistică pentru limba română eliberată de către instituții abilitate ale Ministerului Educației.
Prin excepție, candidații care sunt studenți într-un an terminal la studii de licență în UPB în anul universitar 2021-2022 nu trebuie să depună documentele specificate la punctele (c) și (d).

În cadrul înscrierii la concursul de admitere în învățământul universitar de masterat în sesiunea de admitere anticipată, un candidat se poate înscrie numai la o singură facultate din UPB.

Cuantumul taxei de înscriere este de 100 RON pentru înscrierea la sesiunile din iulie și septembrie și de 50 RON pentru înscrierea la sesiunea de admitere anticipată și a fost stabilit de către Senatul UPB.

Copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat sunt scutiți de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învățământul superior.

REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL UNIVERSITAR DE MASTERAT – ANUL UNIVERSITAR 2023 – 2024

REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA PROCESULUI DE INVATAMANT IN CADRUL STUDIILOR UNIVERSITARE DE MASTERAT DIN UPB – AN UNIVERSITAR 2023-2024

FIȘĂ DE ÎNSCRIERE

Anexa 1 – Fisa de inscriere în sesiunea iulie si septembrie

Anexa 2 – Fisa de înscriere în sesiunea de Admitere anticipată

Persoană responsabilă înscriere on-line: As.ing. Armand STERE (tel. 0749405342 și e-mail:armand_serban.stere@upb.ro)

Probă on-line: Probă orală susținută on-line materializată printr-un interviu constând din întrebări legate de probleme specifice de bază din domeniului Inginiei transporturilor, în legătură cu preocupările profesionale ale candidațiilor și de dezvoltarea carierei.

Mai multe info


 

Departamentul Transporturi, trafic și logistică organizează admitere pentru următoarele programe de master în domeniul Ingineriei Transporturilor:

 

 

Persoană responsabilă înscriere on-line: As.ing. Armand STERE (tel. 0749405342 și e-mail:armand_serban.stere@upb.ro)
Probă on-line: Probă orală susținută on-line materializată printr-un interviu constând din întrebări legate de probleme specifice de bază din domeniului Inginiei transporturilor, în legătură cu preocupările profesionale ale candidațiilor și de dezvoltarea carierei.

Concursul de admitere în învăţământul universitar de masterat se organizează în două sesiuni, în iulie și septembrie 2021, ON-LINE.

Admitere on-line (https://admitere.pub.ro)