Calendar complet al etapelor pentru admiterea la licență 2019

Etapa/Perioada Descriere
1. Program gratuit de pregatire pentru admitere

începând cu data 17 martie 2019

Începând cu data 17 martie 2019, UPB organizează un program gratuit de pregătire în universitate la Matematică și Fizică după acest program.

Teste de evaluare cunoștințe generale și cursuri online de pregătire la matematică și fizică

Teste on-line de evaluare cunostinte

2.Perioada de preînscriere online

1 ianuarie – 20 iulie 2019

În această etapă, candidații se preînscriu online – își înregistrează datele personale şi opţiunile privind înscrierea la concursul de admitere. Astfel, înscrierea candidaţilor la secretariatele facultăţilor va dura mai puţin, pentru că datele înregistrate vor fi doar verificate pe baza actelor în original.
Procedura de preînscriere necesită crearea unui cont folosind o adresă de e-mail.

IMPORTANT ! Se acordă 15 lei reducere la plata taxei de înscriere (în mod normal 125 lei) pentru candidaţii care se preînscriu
și completează toate datele cerute până la data de 14 iulie, ora 23:59.
Clic aici pentru a începe preînscrierea

Deşi nu este obligatorie, această procedură este recomandată pentru scurtarea timpului de aşteptare, în perioada înscrierilor, când candidații se prezintă la secretariatele facultăţilor pentru depunerea şi înregistrarea actelor necesare.  

Pregătire pentru admitere

Începând cu data 17 martie 2019, UPB organizează un program gratuit de pregătire în universitate la Matematică și Fizică după acest program.

3. Perioada de înscriere

15 – 20 iulie 2019

În această etapă candidații se prezintă personal cu actele necesare la secretariatele facultăților la care doresc să se înscrie, între orele 09:00-16:00.
Lista actelor necesare se găsește în regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la UPB pentru anul universitar 2019-2020, pagina 12.

Taxa de înscriere este de 125 lei. Anumite categorii de candidati sunt scutite de taxa de înscriere. Pentru alte detalii accesati site-ul oficial al Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti: http://admitere.pub.ro

 • Candidatul depune un singur dosar și plăteşte o singură taxă de înscriere la facultatea de bază, cea care are prioritate maximă în opţiunile sale, unde va și susține probele de concurs.
 • Personalul facultăţii tipăreşte fişa de înscriere şi o adaugă în dosarul candidatului. Acest document conţine opțiunile candidatului după cum urmează:
  • domeniile de la facultatea de bază în ordinea preferințelor
  • facultățile pentru redistribuire (nu domeniile) în ordinea preferințelor, cu opțiunea “buget” sau “buget și taxă” pentru fiecare facultate.
 • După semnarea fișei de înscriere la secretariat, opțiunile privind facultățile și domeniile preferate nu mai pot fi modificate, indiferent de situație.
 • Taxa de înscriere poate fi restituită doar în cazul în care candidatul își retrage dosarul înainte de încheierea etapei de înscrieri

Situație Inscrieri

4.Pregatirea concursului

20 – 21 iulie 2019

În această etapă, personalul fiecărei facultăţi pregăteşte concursul propriu-zis.
În data de 21 iulie, ora 14:00, se vor afișa la sediile facultăților listele de înscriși, cu opțiunile înregistrate. Candidaţii au obligaţia de a aduce la cunoştinţa Comisiei locale de admitere eventualele neconcordanţe cu datele din fişa de înscriere sau faţă de actele depuse la dosar, cel mai târziu cu o oră înaintea începerii primei probe de concurs. După acest termen, datele înscrise în listele afişate nu mai pot fi modificate în niciun fel şi pentru niciun motiv.
La ora 14:00 se publică sala de concurs în care este repartizat fiecare candidat, atât la sediul facultăților, cât și pe această pagină.
5. Probele de concurs

22 si 23 iulie 2019

Concursul va avea probele scrise în zilele de

22 iulie (Algebră şi elemente de analiză matematică (exemplu test) si

23 iulie (Fizică (exemplu test) sau Geometrie şi trigonometrie (exemplu test))

începând cu ora 10:00 si are durata 2 ore.
ATENŢIE! În sala de concurs este permis accesul doar cu actul de identitate, legitimaţia de concurs şi instrumentele de scris, eventual o sticlă de apă.
Din momentul deschiderii plicului cu chestionarele de concurs (la ora 10.00) niciun candidat nu mai poate intra în sala de concurs.
NU este permis accesul cu telefoane mobile, instrumente de calcul sau altfel de aparatură electronică.

Pe parcursul concursului se vor urmari obligatoriu anunturile afisate la secretariatul facultatii.

6. Rezultate preliminare, depunere contestaţii

24 iulie 2019

La facultate se afișează următoarele liste:

 • a. listele candidaţilor declaraţi ADMIŞI în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute, ținându-se seama de opțiunile din fișa de înscriere;
 • b. listele candidaţilor declaraţi ADMIȘI prin REDISTRIBUIRE, care îndeplinesc baremul minim de admitere, în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute, indicându-se facultatea la care au fost admiși prin redistribuire pe baza opțiunilor făcute la înscriere;
 • c. lista candidaţilor declaraţi cu BAREMUL ÎNDEPLINIT, care au îndeplinit baremul minim de admitere dar nu au avut media de admitere la nici o facultate precizată în fișa de înscriere.
 • d. lista candidaţilor declaraţi RESPINŞI care nu îndeplinesc baremul minim de admitere, în ordine alfabetică;

Candidatul poate depune contestaţie la secretariatul facultății de bază (unde s-a înscris), în intervalul orar 8.00 – 12.00.
Rezultatele contestaţiilor se afişează în aceeaşi zi la ora 14.00.

7. Înmatriculări

24 – 25 iulie 2019

În această etapă, fiecare candidat declarat admis trebuie să se prezinte la secretariatul facultăţii în vederea înmatriculării în anul I de studii. Este necesară prezentarea documentului de identitate în original.

Un candidat declarat admis la mai multe facultăţi se poate înmatricula la maxim două dintre acestea, o facultate la buget, respectiv o facultate cu taxă de şcolarizare.
Orarul de lucru pentru înmatriclări este 8.00-18.00.

Taxa de înmatriculare este 50RON.

În această etapă, este necesară prezentarea diplomei sau adeverinţei de bacalaureat în original.
Candidații declarați admiși, care nu se înmatriculează până la sfârșitul acestei etape, sunt eliminați din concurs, iar locurile lor devin vacante.

Aceste locuri rămase vacante se ocupă prin redistribuirea în cadrul facultăţii a candidaţilor admişi şi înmatriculaţi.

8. Rezultate finale

26 iulie 2019

Se afișează, începând cu ora 13.00, la sediul facultății (vezi secțiunea Contact):

 • Lista candidaţilor admişi şi înmatriculaţi, pe domenii
 • Situația locurilor vacante, pe domenii.

9.Sesiunea de ocupare a locurilor vacante (August – Septembrie)