Calendar complet al etapelor pentru admiterea la licență 2017

Etapa/Perioada Descriere
1. Program gratuit de pregatire pentru admitere

25 Martie – 10 Iunie 2017

În perioada 25 Martie – 10 Iunie 2017, UPB organizează un program gratuit de pregătire în universitate la Matematică și Fizică după acest program.

Teste de evaluare cunoștințe generale și cursuri online de pregătire la matematică și fizică

Teste on-line de evaluare cunostinte

2.Perioada de preînscriere online

1 ianuarie – 15 iulie 2017

În această etapă, candidații se preînscriu online – își înregistrează datele personale şi opţiunile privind înscrierea la concursul de admitere. Astfel, înscrierea candidaţilor la secretariatele facultăţilor va dura mai puţin, pentru că datele înregistrate vor fi doar verificate pe baza actelor în original.
Procedura de preînscriere necesită crearea unui cont folosind o adresă de e-mail.

IMPORTANT ! Se acordă 10% reducere la plata taxei de înscriere (în mod normal 125 lei) pentru candidaţii care se preînscriu
și completează toate datele cerute până la data de 9 iulie, ora 23:59.
Clic aici pentru a începe preînscrierea

Deşi nu este obligatorie, această procedură este recomandată pentru scurtarea timpului de aşteptare, în perioada înscrierilor, când candidații se prezintă la secretariatele facultăţilor pentru depunerea şi înregistrarea actelor necesare.  

Pregătire pentru admitere

În perioada 25 Martie – 10 Iunie 2017, UPB organizează un program gratuit de pregătire în universitate la Matematică, Fizică, Chimie și Economie, după acest program.

3. Perioada de înscriere

10 – 15 iulie 2017

În această etapă candidații se prezintă personal cu actele necesare la secretariatele facultăților la care doresc să se înscrie, între orele 09:00-16:00.
Lista actelor necesare se găsește în regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la UPB pentru anul universitar 2017-2018, pagina 11.

Taxa de înscriere este de 125 lei. Anumite categorii de candidati sunt scutite de taxa de înscriere. Pentru alte detalii accesati site-ul oficial al Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti: http://admitere.pub.ro

 • Candidatul depune un singur dosar și plăteşte o singură taxă de înscriere la facultatea de bază, cea care are prioritate maximă în opţiunile sale, unde va și susține probele de concurs.
 • Personalul facultăţii tipăreşte fişa de înscriere şi o adaugă în dosarul candidatului. Acest document conţine opțiunile candidatului după cum urmează:
  • domeniile de la facultatea de bază în ordinea preferințelor
  • facultățile pentru redistribuire (nu domeniile) în ordinea preferințelor, cu opțiunea “doar buget” sau “buget și taxă” pentru fiecare facultate.
 • După semnarea fișei de înscriere la secretariat, opțiunile privind facultățile și domeniile preferate nu mai pot fi modificate, indiferent de situație.
 • Taxa de înscriere poate fi restituită doar în cazul în care candidatul își retrage dosarul înainte de încheierea etapei de înscrieri

Stadiu Inscrieri

4.Pregatirea concursului

15 – 16 iulie 2017

În această etapă, personalul fiecărei facultăţi pregăteşte concursul propriu-zis.
În data de 16 iulie, ora 14:00, se vor afișa la sediile facultăților listele de înscriși, cu opțiunile înregistrate. Candidaţii au obligaţia de a aduce la cunoştinţa Comisiei locale de admitere eventualele neconcordanţe cu datele din fişa de înscriere sau faţă de actele depuse la dosar, cel mai târziu cu o oră înaintea începerii primei probe de concurs. După acest termen, datele înscrise în listele afişate nu mai pot fi modificate în niciun fel şi pentru niciun motiv.
La ora 1400 se publică sala de concurs în care este repartizat fiecare candidat, atât la sediul facultăților, cât și pe această pagină.
5. Probele de concurs

17 si 18 iulie 2017

Concursul va avea probele scrise în zilele de

17 iulie (Algebră şi elemente de analiză matematică (exemplu test) si

18 iulie (Fizică (exemplu test) sau Geometrie şi trigonometrie (exemplu test))

începând cu ora 10:00 si are durata 2 ore.
ATENŢIE! În sala de concurs este permis accesul doar cu actul de identitate, legitimaţia de concurs şi instrumentele de scris, eventual o sticlă de apă.
Din momentul deschiderii plicului cu chestionarele de concurs (la ora 10.00) niciun candidat nu mai poate intra în sala de concurs.
NU este permis accesul cu telefoane mobile, instrumente de calcul sau altfel de aparatură electronică.

Pe parcursul concursului se vor urmari obligatoriu anunturile afisate la secretariatul facultatii.

6. Rezultate preliminare, depunere contestaţii

19 iulie 2017

La fiecare facultate se afișează următoarele liste:

 • Candidaţi declarați admişi la facultatea de bază
 • Candidaţi care îndeplinesc baremul minim de admitere, admişi prin redistribuire la alte facultăţi
 • Candidaţi declarați admişi prin redistribuire de la alte facultăţi (în ordinea mediilor, fără a se specifica domeniile pe care au fost declarați admiși)
 • Candidaţi care nu îndeplinesc baremul minim de admitere
 • Locuri vacante pentru fiecare domeniu

Candidatul poate depune contestaţie la secretariatul facultății de bază (unde s-a înscris), în intervalul orar 8.00 – 12.00.
Rezultatele contestaţiilor se afişează în aceeaşi zi la ora 14.00.

7. Înmatriculări

19 – 20 iulie 2017

În această etapă, fiecare candidat declarat admis trebuie să se prezinte la secretariatul facultăţii în vederea înmatriculării în anul I de studii. Este necesară prezentarea documentului de identitate în original.
Orarul de lucru pentru înmatriclări este 8.00-18.00.

În ziua de 19 iulie, între orele 8.00-14.00, candidaţii admişi prin redistribuire se prezintă la faculatea unde au fost admişi, pentru a completa opţiunile pe domenii în ordinea preferinţelor. Fiecare candidat semnează un document similar fişei de înscriere, în care sunt specificate aceste opţiuni.

Se aplică algoritmul de distribuire pe domenii, izolat pentru fiecare facultate, numai candidaţilor admişi prin redistribuire la acea facultate și care au completat opțiunile pe domenii. Candidatii care nu s -au prezentat pentru a specifica optiunile sunt alocati pe un domeniu disponibil la facultatea respectiva.

La ora 16.00 se afişează lista candidaţilor admişi prin redistribuire, pe domenii, conform opţiunilor exprimate, în ordinea mediilor de concurs.
Începând cu ora 16.00, candidaţii admişi prin redistribuire se prezintă la faculatea unde au fost admişi, în vederea înmatriculării.

În această etapă, este necesară prezentarea diplomei sau adeverinţei de bacalaureat în original.
Candidații declarați admiși, care nu se înmatriculează până la sfârșitul acestei etape, sunt eliminați din concurs, iar locurile lor devin vacante.

8. Rezultate admiși și înmatriculaţi

29 iulie 2017

Se afișează, începând cu ora 8.00, la sediul facultății (vezi secțiunea Contact):

 • Lista candidaţilor admişi şi înmatriculaţi, pe domenii
 • Situația locurilor vacante, pe domenii.

În intervalul 8.00 – 12.00, candidații respinși cu barem la facultatea de bază care nu au avut opțiuni de redistribuire și cei redistribuiți și înmatriculați sau neînmatriculați la alte facultăți pot depune o cerere pentru ocuparea locurilor rămase vacante la FACULTATEA DE BAZĂ.
Pe cererea de ocupare a unui loc vacantat, candidații admişi prin redistribuire și înmatriculați trebuie să obțină VIZA FACULTĂŢII LA CARE S-AU ÎNMATRICULAT.

9. Ocupare locuri vacante

29 – 30 iulie 2017

Se aplică algoritmul de la rezultate preliminare, cu precizarea că la ocuparea locurilor vacante pot participa, pe baza cererii depusă la decanatul facultăţii unde au susţinut probele, candidaţii:
• respinşi cu barem nedistribuiți la nici o facultate (deoarece nu au completat opțiuni de redistribuire sau opțiunea de redistribuire nu a fost onorată datorată mediei)
• admişi prin redistribuire şi înmatriculaţi la alte facultăţi.
Se afişează lista candidaților admiși pe locurile vacante, pe domenii, la fiecare facultate.
29 Iulie orele 14.00-18.00, 30 Iulie orele 8.00-12.00 – candidaţii declaraţi admişi pe locurile vacante se prezintă la secretariatul facultăţii unde au fost declarati admisi, în vederea înmatriculării în anul I de studii, pe baza documentului de identitate.

Taxa de înmatriculare este de 50 RON.
În această etapă, este necesară prezentarea diplomei sau adeverinţei de bacalaureat în original.

Candidații admiși prin redistribuire, care nu se înmatriculează până la sfârșitul acestei etape, sunt eliminați din concurs, iar locurile lor devin vacante.

10. Rezultate finale

30 iulie 2017

Se afişează, la fiecare facultate, începând cu ora 13.00:

 • Lista candidaţilor admişi şi înmatriculaţi, pe domenii
 • Situația locurilor vacante, pe domenii.