ERASMUS

Concursul de mobilităţi ERASMUS – Ingineria Transporturilor

In luna octombrie 2018 organizam etapa a II-a de selectie pentru mobilitati ERASMUS, dupa cum urmeaza:
 • 12 octombrie, ora 15, sala BN 129testare limba engleza pentru obtinerea atestat limba (se poate echivala cu atestatul de la bacalaureat);
 • 23 octombrie ora 10, decanat – sustinerea concursului;
 • in perioada 10 -23 octombriedepunere dosare conform Regulamanetului ERASMUS (Studenti – Universitatea Politehnica din Bucuresti -este afisat si la avizierul facultatii).

 

Informaţii privind selectia ERASMUS+ : OANA DINU, oana.dinu@upb.ro 


 • 12 octombrie, ora 15, sala BN 129testare limba engleza pentru obtinerea atestat limba (se poate echivala cu atestatul de la bacalaureat);

https://upb.ro/erasmus/studenti/

ERASMUS+ este noul program al Uniunii Europene care se adreseaza domeniilor educatie, formare, tineret si sport, pentru perioada 2014-2020, avand principalele caracteristici: recunoasterea si validarea competentelor si calificarilor; diseminarea si exploatarea rezultatelor proiectelor; accesul deschis la materialele didactice, documentele si instrumentele mediatice create in cadrul programului; dimensiunea internationala (cooperarea cu tarile partenere in domeniu invatamantului superior si sportului); multiligvismul; echitate si incluziune; protectia si siguranta participantilor.

ERASMUS+ are urmatoarele obiective : să ajute studenţii să beneficieze educaţional, lingvistic şi cultural de o experienţă de studiu în alte ţări europene; să promoveze cooperarea între instituţii şi îmbogăţirea mediului educaţional al instituţiilor gazdă; să contribuie la dezvoltarea unui corp comun de tineri calificaţi, cu deschidere şi cu experienţă internaţională, ca viitori specialişti; să faciliteze transferul de credite şi recunoaşterea perioadelor de mobilitate petrecute în străinătate, cu ajutorul sistemului ECTS sau a unui alt sistem de credite compatibil.

Grantul de mobilitate acordat Studenţilor pentru mobilităţile de studiu este de …EURO/lună pentru mobilităţile efectuate în ţările europene şi Turcia. Excepţie fac ţările: Bulgaria, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacia, pentru care grantul de mobilitate este de ….EURO/lună.
Suplimentar se acordă ajutorul financiar pentru transportul internaţional, de regula din fondurile facultăților, în valoare de ….EURO, forfetar, la încheierea perioadei de mobilitate ERASMUS+ .
Creditele obtinute se transfera şi perioadele de mobilitate petrecute în străinătate se recunosc, materiile studiate la universitatile ERASMUS+ unde se efecueaza mobilitatile se trec direct in fisa matricola a studentului, fara echivalari cu cele studiate la UPB, in semestrul de mobilitate.

https://upb.ro/erasmus/studenti/

Mobilitatea de studiu reprezintă acţiunea care permite studenţilor UPB să efectueze o perioadă de studii de 3 până la 10 luni într-o altă ţară participantă la program (instituţii partenere de învăţământ superior din Europa care deţin Carta Universitară Erasmus+ aprobată de Comisia Europeană). De cele mai multe ori, mobilitatea este de un 4 luni, echivalentul unui semestru.

Mobilităţile de studiu pot fi de două tipuri, în funcţie de activitatea desfăşurată de către Student la instituţia parteneră, şi anume:

– instruire (participarea la cursuri, seminarii, laboratoare şi forme de verificare prevăzute în planurile de învăţământ ale instituţiei parteneră, care au recunoaştere completă la UPB);

– stagiu pentru elaborarea proiectului de diplomă sau de disertaţie

La Concursul de selecţie pentru mobilităţi Erasmus+ pot participa toţi studenţii UPB, cetăţeni români sau cetăţeni ai altor ţări, având statutul de rezidenţi în România, înscrişi la o formă de învăţământ din UPB cu menţiunea că studenţii rezidenţi declaraţi admişi vor primi grantul de mobilitate la încheierea mobilităţii ERASMUS+ .

Pentru a putea participa la mobilităţi Erasmus+ , studenţii trebuie să fi absolvit minim primul an de studiu în momentul începerii mobilităţii şi să fi promovat toate formele de verificare planificate anterior începerii mobilităţii.

CONDITII DE INSCRIERE

 • Înscrierea şi desfăşurarea concursului va avea loc la o dată stabilită de fiecare facultate din UPB, în fiecare semestru, in perioada de primavara respectiv toamna, la o data stabilita de Universitate. Informaţii referitoare la concursul de selecţie se pun la dispoziţia Studenţilor de către fiecare facultate (avizier, pagina web etc.)
 • Candidaţii trebuie să se prezinte personal la concurs
 • Studentul va depune la facultate Dosarul de candidat la statutul de student Erasmus+ , pe a cărui copertă sunt înscrise, după caz:

➢ Facultatea de …

➢ Dosar de candidat la statutul de student Erasmus+

➢ Student (Numele şi prenumele)

➢ Student / Masterand / Doctorand, anul de studiu (curent) …

➢ Codul ERASMUS al universităţii partenere…

➢ Data …

DOCUMENTE NECESARE

 • Cerere de înscriere la concurs adresată decanului, în care se menţionează tipul de mobilitate (de studiu sau de plasament, conform Art. 4 şi Art. 9)
 • Situaţia şcolară, inclusiv media (M) semestrelor de studiu anterioare ciclului de studiu aferent, solicitată de la secretariatul facultăţii, excepţie fac doctoranzi care vor prezenta adeverinţa de doctorand emisă de secretariatul Şcolii Doctorale.
 • Prezentare a activităţii profesional-ştiinţifice, respectiv premii, diplome, inovaţii sau alte rezultate relevante la manifestări ştiinţifice, proiecte, concursuri, olimpiade etc., inclusiv din perioada studiilor liceale, de nivel local / UPB, naţional /internaţional.
 • Atestat de cunoaştere a unei limbi de comunicare internaţională sau a limbii oficiale din ţara gazdă, eliberat de Departamentul de Limbi moderne de la UPB sau de către o instituţie abilitată.
 • Scrisoare de Motivaţie (tehnoredactată în limba engleză, franceză sau germană).
 • Curriculum Vitae model EUROPASS (tehnoredactat în limba engleză, franceză sau germană).
 • Copie a Cărţii de Identitate.