Proiecte naționale de cercetare

Cercetări pentru estimarea şi creşterea performanţelor de siguranţă intrinsecă a reţelelor traficului urban, Cod PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-1439, Contract 193/2012, PNCDI II Programul Parteneriate, iulie 2012 – decembrie 2016

 Coordonator

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti,  Centrul  de  Cercetare,  Proiectare  si Consulting in Transporturi,

Director de proiect –  S.l. dr. ing. Dorinela Costescu

mai mult...

 Parteneri

S.C. Metroul S.A., Responsabil de proiect : Dr. ing. Ovidiu ARGHIROIU

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, Responsabil de proiect: Conf. dr. arh. Mihaela Hermina NEGULESCU

Asociaţia Generală a Inginerilor din România, Responsabil de proiect: Dr. ing. Ioan CUNCEV

 

Obiective

 • Realizarea modelului digital al rețelei urbane la nivel macroscopic, adecvat simulării fluxurilor de trafic
 • Definirea unui set de funcţii de performanţă a siguranţei circulaţiei
 • Identificarea particularităţilor fizice şi funcţionale ale zonelor înregistrate ca puncte negre în Bucureşti
 • Estimarea performanţelor de siguranţă pentru reţeaua rutieră din Bucureşti
 • Identificarea soluțiilor pentru îmbunătățirea siguranței circulației

Etape

I – Studiul reţelei rutiere urbane şi elaborarea modelului pentru estimarea funcţiilor de siguranţă intrinsecă a reţelei rutiere

 • Analiza caracteristicilor fizice ale reţelei (topografie, geometrie, caracteristici)
 • Modelarea reţelei rutiere urbane în format digital adecvat simulării macroscopice
 • Sistem de selecţie a software-urilor adecvate predicţiei şi simulării fluxurilor de trafic
 • Studiu pentru definirea funcţiilor de siguranţă intrinsecă a elementelor reţelei rutiere. Modele de estimare a numărului şi tipurilor de accidente

II – Soluţii pentru creşterea performanţelor de siguranţă intrinsecă a reţelei rutiere urbane a municipiului Bucureşti

 • Experimentarea şi calibrarea modelului de simulare cu date statistice
 • Demonstrarea funcţionalităţii modelului pentru diferite valori ale fluxurilor de trafic şi punerea în evidenţă a senzitivităţii performanţelor modelului
 • Stabilirea unei tipologii a elementelor reţelei identificate ca având indicatori de siguranţă reduşi

III – Identificarea unui set de soluţii pentru creşterea performanţelor de siguranţă intrinsecă pentru anumite tipologii de elemente ale reţelei rutiere urbane a municipiului Bucureşti

 • Stabilirea categoriilor funcţiilor urbane în zonele identificate cu risc de accidente
 • Soluţii de creştere a performanţelor de siguranţă pentru un set de intersecţii amplasate în diferite zone ale oraşului

IV – Evaluarea unui set de soluţii pentru creşterea performanţelor de siguranţă intrinsecă pentru anumite tipologii de elemente ale reţelei rutiere urbane a municipiului Bucureşti

 • Stabilirea unei tipologii a elementelor retelei cu indicatori de sigurantă reduși
 • Evaluarea unui set de solutii de creștere a performantelor retelei pentru diferite intersectii identificate ca având indicatori de siguranță reduși
 • Evaluarea la nivel mezoscopic a efectelor unui set de solutii de creștere a performantelor de sigurantă identificate la nivelul intersectiilor

V – Valorificarea rezultatelor şi diseminare

Rezultate

Site proiect

http://www.safenet.pub.ro/

Educatie civica pentru Colectarea SElectiva a Deseurilor in campusurile universitare, Contract 92110/2008, PNCDI II, Programul „Parteneriate în domenii prioritare”, 2008- 2011

 Coordonator

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti,  Centrul  de  Cercetare,  Proiectare  si Consulting in Transporturi,

Director de proiect –  S.l. dr. ing., ec. Eugen ROSCA

mai mult...

Parteneri

Universitatea din Bucuresti, Centrul de Cercetare a Mediului si Efectuarea Studiilor de Impact

Responsabil stiintific – Prof.dr. Maria PATROESCU

Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative

Responsabil stiintific – Lect. Irina STANCIUGELU

Academia de Studii Economice Bucuresti

Responsabil stiintific – Conf.dr. Cosmin DOBRIN

 1. ROSAL GRUP SRL

Responsabil stiintific – Dr.ing. Alexei ATUDOREI

Primaria Municipiului Bucuresti

Directia Generala de Infrastructura si Servicii Publice prin Directia Protectia Mediului si Educatie Eco-civica

Responsabil stiintific – Ing. Tatiana CRISTEA

 Obiective

 • Elaborarea unui program de eduatie civica in vederea colectarii selective a deseurilor in campusurile universitare:
 • identificarea si cuantificarea variabilelor comportamentale determinante
 • elaborarea modelului ecuatiei structurale comportamentale;
 • evaluarea efectelor activitatilor persuasive de natura educationala si tehnologica; trasarea curbelor de invatare/raspuns;
 • evaluarea beneficiilor economice, sociale si de mediu.
 • Asigurarea sprijinului informational si tehnologic pentru autoritatile publice si serviciile de eco-salubritate, in vederea cresterii eficentei si eficacitatii activitatilor din domeniu colectarii, depozitarii, reciclarii si distrugerii deseurilor menajere:
 • stabilirea sistemului de indicatori pentru monitorizarea procesului de colectare selectiva a deseurilor;
 • elaborarea unui sistem informatic de asistare a deciziei in managementul colectarii selective a deseurilor.

 Etape

I – Analiza situatiei actuale in colectarea selectiva a deseurilor menajere si a comportamentului studentilor

 • Identificarea cerinţelor privind activitatea de colectare selectivă a deşeurilor menajere cuprinse în reglementările comunitare şi naţionale – principiile definitorii ale strategiei comunitare şi naţionale în domeniul managementului deşeurilor, cerinţele evidenţiate în al VI-lea Plan de Acţiune, implementarea în România a legislaţiei comunitare, indicatori de monitorizare, obiective şi termene de realizare a măsurilor preconizate la nivel european şi naţional, actori implicaţi şi responsabilităţi aferente;
 • Investigarea metodelor de bună practică în colectarea selectivă, implementate prin proiecte pilot finanţate de comunităţile locale – măsuri de prevenire a generării şi de reducere a cantităţii de deşeuri, metode de depozitare şi reciclare, finanţarea sistemelor, exemple de programe de colectare selectivă implementate de comunităţile locale, analiză SWOT a sistemelor de colectare selectivă a deşeurilor.

II – Program experimental de colectare selectiva a deseurilor in campusurile universitare

 • Stabilirea sitemului de indicatori pentru monitorizarea procesului de colectare selectiva a deseurilor si a tehnicilor de inregistrare;
 • Evaluarea perceptiei si a comportamentului studentilor privind activitatea de colectare selectiva a deseurilor menajere;
 • Stabilirea elementelor definitorii pentru campaniile civice de constientizare si persuasiune a studentilor privind efectele benefice ale colectarii selective a deseurilor menajere.

III – Proiectarea sistemului de asistare a deciziei in managementul colectarii selective a deseurilor si elaborarea strategiei de educatie civica permanenta

 • Proiectarea sistemului informatic pentru asistarea deciziei in gestiunea activitatii de colectare selectiva a deseurilor de catre firmele de salubritate;
 • Elaborarea strategiei de desfasurare a educatiei civice in domeniul colectarii selective a deseurilor in campusurile universitare

Raport Etapa I
Raport Etapa II
Raport Etapa III

Promovarea MObilitatii urbane DURabile in municipiul Bucuresti, Contract 104/2005, Programul CeEx, 2005 – 2007

 Coordonator

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti

Centrul de Cercetare, Proiectare si Consulting in Transporturi

Rector – Prof.dr.ing. Ecaterina ANDRONESCU

Director de proiect – Prof.dr.ing. Serban RAICU

mai mult...

Parteneri

Universitatea de Arhitectura si Urbanism “Ion Mincu” din Bucuresti

Rector – Prof.dr.arh. Emil Barbu POPESCU

Responsabil de proiect – Prof.dr.arh. Doina CRISTEA

S.C. IPA S.A.

Dir. Gen.- Ing. Florian UDRESCU

Responsabil de proiect – Ing. Alexandru BOTU

REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCURESTI

Dir. Gen.- Ing. Gheorghe ARON

Responsabil de proiect – Ing. Marian BRATU

Centrul de Planificare Urbana si Metopolitana Bucuresti

Dir. Gen.- Arh. Victoria-Marinela BERZA

Responsabil de proiect – Ing. Rodica Eugenia GHEORGHE

Academia de Stiinte Tehnice din Romania

Presedinte – Acad. Radu VOINEA

Responsabil de proiect – Dr.ing. Mihai MIHAITA

Obiective

 • Realizarea unei echipe multidisciplinare (urbanisti, arhitecti, ingineri, economisti, sociologi) pentru examinarea integrata a spatiului socio-economic urban, a transportului si a traficului;
 • Identificarea si promovarea de solutii pentru asigurarea mobilitatii urbane durabile in orasele Romaniei, cu referiri concrete la municipiul Bucuresti prin:
 • reducerea nevoii de mobilitate sociala fara a afecta mobilitatea individuala;
 • realizarea unui echilibru dinamic intre mobilitate si accesibilitate;
 • cresterea atractivitatii transportului public urban;
 • logistici urbane integrate (de aprovizionare si distributie) conforme cu exigentele beneficiarilor si cu performante superioare ale transportului si ale traficului;
 • economisirea de resurse energetice (cu precadere din categoria celor neregenerabile);
 • limitarea efectelor ambientale ale traficului urban;
 • Oferirea decidentilor din domeniu a unui set de solutii stiintific fundamentate pentru asigurarea mobilitatii urbane durabile cu aplicabilitate larga pentru specificul aglomeratiilor urbane din Romania si cu particularizari pentru municipiul Bucuresti;
 • Obtinerea receptivitatii decidentilor politici si a colectivitatilor locale fata de reglementarile si masurile incitative menite sa ne apropie de orasele UE si sub aspectul mobilitatii urbane;
 • Evaluarea impactului circulatiei urbane asupra calitatii vietii si identificarea directiilor de actiune pentru ameliorarea consecintelor negative;
 • Promovarea prin invatamantul de la diferitele niveluri si prin mijloacele media a masurilor educationale care concura la asigurarea mobilitatii urbane durabile;
 • Formarea unor echipe multidisciplinare competitive pentru aria tematica 7) din programul FP7;
 • Crearea premiselor pentru racordarea la platformele tehnologice integrate dezvoltate la nivel european in domeniul sustinerii dezvoltarii durabile prin competentele castigate de cercetatorii din echipa pentru integrarea retelelor de transporturi intermodale destinate persoanelor si bunurilor in zonele urbane si periurbane.

 Etape

I – Studiu asupra marimii si caracteristicilor generale/particulare ale cererii de transport in mediul urban

II – Solutii integrate pentru reducerea si restructurarea nevoii de mobilitate

III – Solutii pentru satisfacerea mobilitatii urbane cu reducerea consumurilor de resurse

IV – Solutii pentru limitarea efectelor externe ale traficului urban

V – Sustinerea unei politici integrate de amenajare a teritoriului, urbanism si transporturi, cu accent pe rolul structurant al transportului public

 Rezultate

 • Nevoia de mobilitate la nivelul mediului urban si periurban in functie de dezvoltarea urbana si utilizarea terenului
 • Tendinte si consecinte ale concentrarii economice si segregarii spatiale pentru cateva zone ale capitalei
 • Cauze care afecteaza mobilitatea individuala (ecartul dintre cererea “ex post” si “ex-ante”)
 • Baza de date integrate pentru urbanism si transporturi
 • Linii directoare pentru asigurarea mobilitatii durabile
 • Definirea accesibilitatii urbane pentru zone caracteristice ale municipiului Bucuresti (pentru bunuri si persoane)
 • Modele de echilibru dinamic intre mobilitate si accesibilitate
 • Estimari ale consecintelor diferentiate asupra mobilitatii persoanelor (pe zone cvasiomogene sub aspectul caracteristicilor structurale si spatiale) a extinderii infrastructurii si a aplicatiilor societatii informatice
 • Solutii generale si particulare pentru modificarea spatiala si temporala a nevoii de mobilitate cu evaluari complexe ale consecintelor
 • Set de recomandari cu caracter incitativ (nu constrangeri marturisite!) pentru orientarea mobilitatii individuale catre exigentele mobilitatii durabile
 • Directii de actiune cu impact major in cresterea atractivitatii transportului public urban
 • Sistem de management al calitatii in transportul public urban
 • Proiect pilot pentru transport nemotorizat pentru o zona a capitalei
 • Modele ale unor structuri de aprovizionare /distributie eficiente la nivelul ariei urbane si periurbane pentru incadrarea in exigentele mobilitatii durabile
 • Caiete de sarcini pentru o competitie corecta intre operatorii de transport, subordonata cerintelor dezvoltarii durabile
 • Indicatori sintetici ai consecintelor negative ale traficului asupra calitatii locuirii urbane si comparatii cu cei din alte mari orase europene
 • Solutii pentru reducerea efectelor externe ale traficului la nivelul capitalei (cu identificarea prioritatilor, a resurselor necesare, termenelor posibile de implementare, responsabilitatilor si surselor de finantare)
 • Set de indicatori pentru monitorizarea traficului urban cu scopul limitarii efectelor externe
 • Proiect de ansamblu (care presupune investitii) pentru modernizarea si dezvoltarea infrastructurilor transportului public urban si diminuarii congestiei
 • Evaluarea eficientei masurilor de educatie a cetatenilor in spiritul cerintelor mobilitatii sociale durabile initiate in etapa II si propuneri de imbunatatire

Solutii interdisciplinare convergente in amenajarea TERItoriului si in structurarea sistemului de TRANSport,  orientate catre dezvoltarea durabila si cresterea calitatii vietii, Contract 122/2005, Program CeEx, 2005 – 2007

 Coordonator

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti

Centrul de Cercetare, Proiectare si Consulting in Transporturi

Rector – Prof.dr.ing. Ecaterina ANDRONESCU

Director de proiect – Prof.dr.ing. Serban RAICU

mai mult...

Parteneri

Universitatea de Arhitectura si Urbanism “Ion Mincu” din Bucuresti

Rector – Prof.dr.arh. Emil Barbu POPESCU

Responsabil de proiect – Prof.dr.arh. Doina CRISTEA

INCD – Urban Proiect

Director gen. – Arh. Doina BUBULETE

Responsabil de proiect – Arh.Ileana JELEA

Institutul de Geografie al Academiei Romane

Director – Prof. Dan BALTEANU

Responsabil de proiect – Dr.geogr. Claudia POPESCU

Universitatea Bucuresti – Centrul pentru Cercetare a Mediului si Efectuare a Studiilor de Impact

Rector – Prof.dr. Ioan PANZARU

Responsabil de proiect – Prof.dr.geogr. Maria PATROESCU

SIAT – SA

Director – Ing. ing. Alexandru MARINESCU

Responsabil de proiect – Mat. Adrian ESANU

Centrul national de Pregatire pentru Statistica-Institutul National de Statistica

Director – E. Gheorghe CUREA

Responsabil de proiect – Dr.geogr. Claudia POPESCU

Academia de Stiinte Tehnice din Romania

Presedinte – Acad. Radu VOINEA

Responsabil de proiect – Dr.ing. Mihai MIHAITA

 Obiective

 • Realizarea unei definiri interdisciplinare a spatiului pornind de la caracteristicile intrinseci (spatiul topologic si economic) si conditiile geografice (spatiul natural) pana la concentrarea pe actiunea omului orientata spre conservarea sau modificarea caracteristicilor structurale si spatiale (spatiul politic);
 • Studiul integrat al infrastructurilor tehnice cu evidentierea conexiunilor marcate pe progresul tehnologic in transferul fluxurilor materiale, energetice si informationale;
 • Stabilirea dinamicii corelatiilor dintre proprietatile retelelor infrastructurii si cele ale sistemului teritorial deservit;
 • Identificarea particularitatilor, in raport cu tarile U.E., a conexiunilor dintre infrastructuri si teritoriu si analiza evolutiilor previzibile in perspectiva politicilor de dezvoltare spatiala la scara nationala si europeana;
 • Elaborarea unor modele matematice (pentru cerere, oferta si pentru echilibrul dinamic cerere – oferta) care sa permita (in conditiile diverselor scenarii de evolutie a societatii – informational, cultural, tehnologic, recreational etc.) formularea unui model specific Romaniei pentru sustinerea dezvoltarii integrate a transporturilor;
 • Conceperea unui sistem de indicatori relevanti pentru interactiunile complexe sistem de transport – sistem de activitati care sa permita evidentierea situatiei Romaniei comparativ cu tari din U.E;
 • Stabilirea disponibilitatilor/deficitelor de capacitate ale infrastructurilor de transport existente in raport cu nevoile spatio-temporale ale sistemului teritorial (evaluate in diverse scenarii) si cu evolutia mijloacelor de transport si a tehnologiilor de activitate pe orizonturi de timp cu predictibilitate ridicata;
 • Studiul dinamicilor de dezvoltare spatiala si structurala care pot induce modificari semnificative in sistemul de transport si stabilirea solutiilor pentru incadrarea in exigentele dezvoltarii durabile;
 • Realizarea unei baze de date comune pentru amenajarea teritoriului si pentru transporturi;
 • Elaborarea unor modele matematice si a unor programe de calcul pentru alocarea optima a resurselor pentru modernizarea si dezvoltarea sistemului de transport bazat pe criterii tehnice, financiare si economice (modele si programe aplicabile la nivel regional si national);
 • Dezvoltarea de cercetari interdisciplinare pentru evaluarea consecintelor pentru dezvoltare si pentru mediul natural si artificial ale realizarii unui coridor de transport terestru;
 • Elaborarea unor modele matematice si a unor programe de calcul pentru ordonarea variantelor decizionale de restructurarea a sistemului de transport care releva si consecintele nedeterminarilor informationale induse de dinamismul accentuat al progreselor tehnologice;
 • Evaluarea implicatiilor deciziilor unitare de dezvoltare a transporturilor si de amenajare a teritoriului asupra calitatii vietii in cazul unui coridor de transport transcontinental care traverseaza o zona dezavantajata din punct de vedere social si economic respectiv in cazul dezvoltarii integrate a transporturilor magistrale si a platformelor logistice intr-o zona a Romaniei;
 • Promovarea prin invatamantul universitar si postuniversitar a rezultatelor cercetarilor interdisciplinare privind corelatiile dintre amenajarea teritoriului si transporturi si a solutiilor care asigura dezvoltarea durabila si cresterea calitatii vietii;
 • Formarea unei echipe multidisciplinare competitive pentru aria tematica 7) din programul FP7;
 • Crearea premiselor pentru acordarea cercetarii stiintifice romanesti la platformele tehnologice integrate dezvoltate la nivel european in domeniul sustinerii dezvoltarii durabile prin competentele castigate de cercetatorii din echipa pentru integrarea retelelor de transporturi intermodale magistrale, zonale si locale destinate persoanelor si bunurilor.

 Etape

I – Analiza corelatiilor dintre infrastructura tehnica si sistemul teritorial

II – Modele pentru evaluarea interactiunilor complexe dintre sistemul de transport si sistemul activitatilor socio-economice din teritoriu

III – Solutii pentru racordarea sistemului de transport din Romania la exigentele dezvoltarii durabile

IV – Fundamentarea economica si financiara a solutiilor de restructurare a sistemului de transport

 Rezultate

 • Dependenta diacronica dintre proprietatile retelelor infrastructurii tehnice, ca sediu al transferului fluxurilor materiale, energetice si informationale si proprietatile sistemului teritorial
 • Caracterizarea sistemului teritorial deservit de actualele retele ale infrastructurii tehnice si evolutiile previzibile ale amenajarii teritoriului Romaniei in raport cu dezideratele de unificare a spatiului european
 • Model de evaluare a interactiunilor sistemului de transport si de activitati. Sistem de indicatori relevanti
 • Aspecte specifice ale situatiei Romaniei in raport cu cea a tarilor din UE
 • Identificarea si caracterizarea cererilor de transport, a fluxurilor de transport si de trafic
 • Posibilitati de utilizare a infrastructurilor retelelor de transport existente, prin redistribuire modala, pentru incadrarea in exigentele dezvoltarii durabile
 • Baza de date comune pentru amenajarea teritoriului si transporturi
 • Solutii integrate pentru amenajarea teritoriului si transporturi plurimodale
 • Modele si programe de calcul pentru analiza economico-financiara a solutiilor tehnice de dezvoltare a sistemului de transport
 • Evaluarea efectelor in dezvoltarea teritoriala a investitiilor pentru mari infrastructuri de transport
 • Solutii pentru limitarea efectelor nedeterminarilor informationale datorate dinamismului progresului tehnologic in modelele de evaluare a efectelor investitiilor in dezvoltarea sistemelor de transport
 • Modele pentru comensurarea, prin indicatorul compozit al calitatii vietii, a consecintelor realizarii coridoarelor (rutiere, feroviare) trans-continentale

Modele pentru comensurarea, prin indicatorul compozit al calitatii vietii, a consecintelor realizarii unor infrastructuri zonale (platforme logistice)

 • Sisteme avansate pentru optimizarea utilizarii infrastructurilor de transport, Grant CNCSIS 10/2007, Cod CNCSIS 92, 2007-2008
 • Modelarea deciziilor strategice de dezvoltare a infrastructurilor de transport, Grant CNCSIS 879/2006, 2006 – 2008
 • Încurajarea preluării intermodale a mărfurilor la transportul fluvial şi descongestionarea coridoarelor de transport prin sporirea intermodalităţii Dunării (DANUBE), Contract X1 C19/2005, Program CEEX, 2005-2007
mai mult...
 • Cercetări privind poiectarea şi realizarea unei platforme logistice virtuale pentru structurarea logisticilor integrate în România, Contract 2076/01.10.2004, PNCDI-RELANSIN, 2004-2006
 • Soluţii pentru creşterea atractivităţii transportului public urban. Studiu de caz pentru Bucureşti şi aria metropolitană, Contract 7C03/09.09.2004, PNCDI-AMTRANS, 2004-2006
 • Stabilirea corelatiilor dintre marimea si structura parcului activ de locomotive si vagoane in transportul feroviar de marfa, Contract 7C14/05.09.2004, PNCDI-AMTRANS, 2004-2006
 • Cercetari privind evaluarea fiabilităţii retelelor de transport, Grant CNCSIS 1374/2004, 2004-2006
 • Cercetări privind realizarea unui sistem de transport public urban pentru zonele subservite ale Municipiului București, Contract 5C03/ 7.09.2003, PNCDI-AMTRANS, 2003-2005
 • Transportul durabil – componentă esenţială a societăţii mileniului III – Logistici urbane integrate şi amenajarea teritoriului, Contract 33552/01.07.2003, nr.temă: 55, Cod program CNCSIS: 541, 2003-2004
 • Soluţii convergente pentru limitarea congestiei şi a efectelor poluante ale traficului în marile aglomerări urbane, Contract 3C02-26.08.2002, Proiect prioritar în cadrul PNCDI- AMTRANS, beneficiar MECT, 2002-2004
 • Cercetări privind calitatea în serviciile de transport, contract nr. 526/2000, Nr.temă: B12, beneficiar Ministerul Educaţiei şi Cercetării, 2000-2002
 • Cercetari privind dezvoltarea sistemului de transport public colectiv de persoane in jud. Ilfov in corelatie cu cel din Mun. Bucuresti si cu specificitatile spatiale si structurale ale mediului socio-economic, Contract C02/26.08.1999, PNCDI – ORIZONT 2000, 1999-2001
 • Cercetări privind calitatea în serviciile de transport, Contract 526/24.02.1999, ANSTI, 1999-2001
 • Cercetări privind tarifarea folosirii infrastructurii transportului feroviar, Contract nr. 534/1996 cu Ministerul Cercetării şi Tehnologiei, Beneficiar SNCFR – DGTPRI, 1996-1997
 • De la integrarea modurilor de transport în corelaţie cu mediul socio-economic la logistica transporturilor, Grant Banca Mondială, C 5.1/1996
 • Cercetari privind tarifarea folosirii infrastructurii feroviare, Contract nr.534/17.04.1996, Beneficiar Ministerul Cercetării şi Tehnologiei, 1996-1997
 • Cercetări privind restructurarea reţelelor de transport în directă legătură cu situaţia coridoarelor europene, cu convenţiile TEM şi TER, în cadrul programului de asociere a României la Comunitatea Europeană, Contract nr. 34-95-2/1995, Beneficiar Ministerul Transporturilor – SNCFR, 1995-1997
 • Cercetări privind fundamentarea teoretică a strategiilor de restructurare şi modernizare a infrastructurii transporturilor, Grant nr. 4001/1995, Beneficiar Ministerul Învăţământului – DGISCSU
 • Simularea numerică pe calculator a reţelei feroviare în vederea concentrării activităţii de triere şi a elaborării planului de formare a trenurilor, Contract nr. 335C, 34-93-6/1995, Ministerul Cercetării şi Tehnologiei, 1995-1997
 • Cercetari privind fundamentarea teoretica a strategiilor de restructurare si modernizare a infrastructurii transporturilor, Grant nr.4001/1995, Beneficiar Ministerul Invăţământului–DGISCSU
 • Sistem pentru proiectarea graficului de circulaţie a trenurilor, colaborare cu Registrul Feroviar Român, Contract nr.34-93-4/ 1993, Beneficiar Ministerul Transporturilor, 1993-1995
 • Reţele şi sisteme teritoriale. Optimizarea reţelelor de transport, Contract 34-92-3/1992 Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei, 1992-1994
 • Sistem pentru conducerea operativă, asistată de calculator, a circulaţiei trenurilor pe secţia Ploieşti Vest – Predeal, contract nr. 34-92-2, Beneficiar SNCFR, 1992-1994
 • Optimizarea planului de formare a trenurilor de containere mari şi coletărie, Contract nr. 34-92-1, Beneficiar Ministerul Transporturilor-INCERTRANS